Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z:

§82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutetgo 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

przedstawia swoje raporty okresowe.

19.03.2012 18:48

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZPC

19.03.2013 18:50

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC

Nasze marki

  • FF
  • ODRA