EU

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał zakładowy dzieli się na 25.496.500 akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Największy udział w strukturze akcjonariatu ZPC Otmuchów posiada Tornellon Investments Sp. z o.o..

STRUKTURA AKCJONARIUSZY ZPC "OTMUCHÓW"S.A.

Akcjonariusz Udział w kapitale
Tornellon Investments Sp. z o.o. 64,93 %
PKO BP Bankowy OFE 8,95 %
PZU OFE 14,95 %
Pozostali 11,17 %
Razem 100 %

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty