Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z:

§82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutetgo 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

przedstawia swoje raporty okresowe.

21.03.2013 18:19

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZPC OTMUCHÓW S.A.

21.03.2013 18:21

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A.

Nasze marki

  • FF
  • ODRA