Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe.

27.08.2015 10:40

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZPC OTMUCHÓW S.A. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W DNIU 27 SIERPNIA 2015 R.

27.08.2015 16:06

SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A. ZA 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2015 R.

27.08.2015 16:10

SKRÓCONE PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A. ZA 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2015 R.

Nasze marki

  • FF
  • ODRA