Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutetgo 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe.

24.08.2012 18:13

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZPC OTMUCHÓW S.A. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W DNIU 24 SIERPNIA 2012R.

24.08.2012 18:14

SKRÓCONE PÓLROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓLKI ZA OKRES 6 MIESIECY KONCZACY SIE 30 CZERWCA 2012 ROKU

24.08.2012 18:15

SKRÓCONE PÓLROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITALOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A.

Nasze marki

  • FF
  • ODRA