Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze w ZPC "Otmuchów" S.A. (Spółka), czyli osoby związane ze Spółką w ten sposób, że są:

a) członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego lub

b) pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Spółki,

nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, bez uszczerbku dla postanowień Rozporządzenia MAR w zakresie zakazu wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz zakazu manipulacji na rynku, Spółka może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa powyżej:

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji, albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

 

Okresy zamknięte obowiązujące w odniesieniu do raportów okresowych publikowanych przez Spółkę w 2021 roku:

01 luty 2021 r. – początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu rocznego

14 kwietnia 2021 r. – początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I kwartał 2021 r.

31 sierpnia 2021 r. – początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I półrocze 2021 r.

19 października 2021 r. – początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za III kwartał 2021 r.

 

 

Nasze marki

  • FF
  • ODRA