Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutetgo 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe.

13.09.2011 18:44

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY GK ZPC OTMUCHÓW S.A. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W DNIU 25 SIERPNIA 2011R.

13.09.2011 18:46

SKRÓCONE PÓLROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓLKI ZA OKRES 6 MIESIECY KONCZACY SIE 30 CZERWCA 2011 ROKU

13.08.2011 18:46

SKRÓCONE PÓLROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITALOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A.

Nasze marki

 • Chaps
 • Chałwa
 • Landrynusy
 • Leśne
 • Trufle
 • Mini
 • Opolanki
 • Bingo
 • Fruitys
 • Mr Froots
 • Naturales