Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutetgo 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe.

21.08.2014 17:06

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZPC OTMUCHÓW S.A. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W DNIU 21 SIERPNIA 2014 R.

21.08.2014 17:07

SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2014 ROKU

21.08.2014 17:07

SKRÓCONE PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A. ZA 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2014 R.

Nasze marki

 • Chaps
 • Chałwa
 • Landrynusy
 • Leśne
 • Trufle
 • Mini
 • Opolanki
 • Bingo
 • Fruitys
 • Mr Froots
 • Naturales